Магазините STRAND се оперират от фирма „Ю Би Ар“ ЕООД която е бенефициент по Оперативна Програма „Ново работно място“.

Оперативна Програма „Ново работно място“ BG05M90P001-1.003-1316-C01 е финансирана от „Инициативата за младежка заетост“ и „Европейския социален фонд“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Основната цел на проекта е осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда.

Общата стойност на проекта е 389 841.57 лв., от които 331 365.33 лв. от Европейския Съюз и 58 476.24 лв. национално съфинансиране.